הקפידו להגן על יצירתכם – עו"ד יעל פרי

הקפידו להגן על יצירתכם – עו"ד יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

נוכח ההתפתחות המהירה של נושא האינטרנט והתקשורת אנו נתקלים יותר ויותר בגניבה של יצירות ושימוש ביצירות ללא הרשאה מהיוצר. לכן היום, יותר מבעבר חשוב להקפיד להגן על יצירתכם.

יש נטייה לטעות ולהניח כי יצירות הבאות לידי ביטוי בתמונות ו/או קטעי וודאו ו/או מאמרים ו/או כתבות וכו' המופיעות באינטרנט הם נחלת הכלל וכי כל המעוניין יכול לעשות בהם שימוש כרצונו שכן הם מפורסמות באינטרנט.
בהתאם, ניתן לראות מגמה הן בחקיקה והן בפסיקה המחמירה עם מפרי זכויות יוצרים.
מהי זכות יוצרים?
זכות יוצרים היא ההגנה ו/או הזכות שהוענקה ליוצר או לבעלים של יצירה מקורית.
ההגנה שניתנת ליוצר היצירה היא מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה והזכות להפקת תועלת כלכלית מהיצירה. כלומר, זכותו של יוצר היצירה, להיות היחיד שיעשה ביצירתו שימוש מסחרי והיחיד שיתיר בה שימוש לאחר.
על פי חוק כבוד האדם וחירותו, זכות היוצרים הינה זכות קניינית , בסיסית אשר זוכה להגנה גבוהה ביותר.
מהם היצירות המוגנות על פי חוק זכויות יוצרים?
הדגש בנושא זכות היוצרים הוא כי היצירה תהיה מקורית ולפיכך באופן כללי, זכות היוצרים חלה על כל יצירה מקורית.
החוק מפרט את התחומים לגביהם חלות ההגנות: יצירות ספרותיות (כגון ספרים ומאמרים), יצירות אומנותיות (כגון: פסלים או עיצוב אתר אינטרנט) , יצירות דרמטיות (כגון: הצגת תיאטרון) , יצירות מוסיקליות (כגון:תקליטים, ביצוע שיר ) ועל יצירות נגזרות שלהן (כגון תרגום או עיבוד).  
יש לציין כי ביצירה אחת יכול שיהיו מספר זכויות מוגנות. כך למשל בסרט יש מוגנות הן זכויותיו של הבמאי, זכויותיו של השחקן וזכויותיו של התסריטאי.
על מנת שהחוק יגן על זכות היוצרים יש לעמוד בתנאים שהחוק קבע כדלקמן:
ראשית, על מנת שיצירה תהא מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים על היצירה להיות מקורית ושנית, על היוצר להביא את היצירה לידי ביטוי שכן החוק מגן על ביטוי מקורי של יצירה ולא על רעיון ליצירה. כלומר, יוצר שלא יביא את רעיונו ליצירה לידי ביטוי מוחשי (על ידי כתיבה, צילום, ווידאו וכו') יצירתו, לא תזכה להגנה על פי חוק זכויות יוצרים.
מהי הפרה של זכויות יוצרים?
על פי סעיף 11 לחוק זכויות יוצרים, ישנם זכויות / שימושים ביצירה המותרים אך ורק ליוצר היצירה ושימוש ביצירה או בחלקה באופן המפורט בחוק על ידי מי שאינו בעל זכויות היוצרים ביצירה מהווה הפרה של זכויות יוצרים.
אז מה הם הזכויות/ השימושים?
 זכות העתקה של היצירה, זכות הפרסום, זכות הביצוע הפומבי, זכות השידור, זכות העיבוד, זכות ההשכרה, זכות ההעמדה לרשות הציבור (לגבי הצגת יצירה באינטרנט). 
זכויות אלו הן זכויות בלעדיות של בעל זכויות היוצרים.
חלה חובה על מי שמבקש לעשות שימוש ביצירה שהזכויות בה שייכות לאחר לעשות בדיקה ראויה ולאתר את בעל זכויות היוצרים על מנת לבקש את הרשאתו לשימוש ביצירתו.
לא תעמוד למפר זכויות יוצרים ההגנה כי לא ידע כי הוא מפר את זכויות היוצרים של בעל היצירה. כך גם טענה כי הפרו כבר בעבר את זכויות היוצרים ביצירה לא תהווה הגנה.
יחד עם זאת, ועל פי סעיף 58 לחוק זכויות יוצרים, מפר שיוכיח כי לא ידע ולא יכול היה לדעת על קיומה של זכות היוצרים ביצירה ייהנה מהגנה על פי החוק. כלומר, בעל זכויות היוצרים לא יהיה זכאי לסעד של פיצויי בגין הפרת זכויות היוצרים ביצירה על ידי מפר זה אך יהיה זכאי לסעד של צו מניעה ו/או צו איסור.
זכויות כלכליות וזכויות מוסריות
לבעל זכויות היוצרים זכויות כלכליות וזכויות מוסריות ביצירה.
למה הכוונה?
הזכות הכלכלית הינה הזכות לקבלת תמורה בגין השימוש ביצירה (תמלוגים). והזכות המוסרית היא זכותו של היוצר לקבל קרדיט עבור יצירתו, שמירה על שלמות יצירתו , שלא יפגמו ביצירתו ו/או יעשו בה שינויים ו/או יפגעו בשמו ו/או בכבודו של היוצר.
הזכות המוסרית אינה ניתנת להעברה לעומת הזכות הכלכלית אותה יכול להחליט , בעל היצירה, למסור ו/או למכור. ומשכך הרשאה לעשות שימוש כלכלי ביצירה אינה מהווה הרשאה לפגיעה בזכות המוסרית ביצירה.
הן פגיעה בזכות הכלכלית והן פגישה בזכות המוסרית מזכה את בעל זכויות היוצרים בפיצויי. 

 

מהם שימושים מותרים ביצירה שהזכויות בה שייכות לאחר?

 חוק זכות יוצרים יצר רשימה ארוכה של שימושים ביצירה שמותרים לכל אדם, גם ללא קבלת הרשאה להשתמש ביצירה מבעל זכות היוצרים ו/או ללא תשלום תמורה בגין השימוש ובלבד שעושה השימוש עומד בתנאים שנקבעו בחוק .
להלן מספר שימושים מותרים על פי חוק זכויות יוצרים:
1.       לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.
2.      שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או מנהליים המתנהלים על פי דין.
3.      שימוש אגבי ביצירה במסגרת יצירת צילום, קולנוע או תקליט.
4.      העתקה של יצירה אדריכלית, פיסולית או אמנותית, על דרך של צילום, ציור או שרטוט, ובלבד שיצירה זו ממוקמת דרך קבע במקום ציבורי.
5.      העתקה של תוכנות מחשב לצורכי גיבוי, תחזוקה או למתן שירות, לא תיחשב להפרת זכויות יוצרים, ובלבד שישנו עותק מורשה של תוכנת המחשב .
כיצד אוכל להגן על רעיון?
כאמור, רעיון אינו מוגן בחוק זכויות היוצרים אלא רק רעיון מקורי שניתן לו ביטוי חיצוני ומוחשי לפיכך הפתרון להגנה על רעיון הוא על ידי הגנה חוזית כלומר- עריכת חוזה סודיות.
לשם הדוגמא אם יש לך רעיון למיזם ואתה רוצה להציע אותו למשקיעים ו/או שותפים פוטנציאלים והנך מעוניין להגן על הרעיון, הפתרון הוא עריכת חוזה סודיות ואי תחרות אשר ייחתם בינך לבין הצד לו אתה מעוניין להציג את הרעיון. בצורה זו, הרעיון יזכה להגנה מפני שימוש בו שלא על ידי הרשאה. 
פיצויים בהפרת זכויות יוצרים
על מנת שיוצר יהיה זכאי לפיצוי בגין שימוש בלתי מורשה ביצירתו עליו להוכיח כי בוצעה הפרה של זכות היוצרים שלו. לפיכך עליו להוכיח כי המפר נטל את יצירתו, כי הוא בעל זכויות היוצרים ביצירה וכי בוצעה הפרה של זכותו.
לאחר שנקבע כי אכן הופרה זכות היוצרים של היוצר, זכאי בעל זכות היוצרים לפיצוי בגין הפרת זכותו ובגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מההפרה.
הפרה של זכות יוצרים הינה עברה פלילית ובמקרים מסוימים בעל זכויות היוצרים זכאי למנוע את המשך ביצוע ההפרה וכן לדרוש פיצוי כספי בגין ההפרה.
על פי חוק זכויות יוצרים ניתן לדרוש פיצוי בגין ביצוע ההפרה ללא הוכחת נזק.
על פי החוק, בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ₪ בגין כל הפרה .
למעשה ניתן לבצע מספר הפרות ביצירה אחת ועל כל הפרה לדרוש פיצוי בסך 100,000 ₪.
בית המשפט שוקל את מכלול הנסיבות טרם קביעתו בדבר גובה הפיצוי.
נכתב ע"י עו"ד יעל פרי .
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.