עבודה בשעות נוספות- כל מה שרצית לדעת/ עורכת הדין יעל פרי

עבודה בשעות נוספות- כל מה שרצית לדעת/ עורכת הדין יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

 1. החל מיום 1.7.2000 שבוע העבודה קוצר מ- 45 שעות שבועיות ל- 43 שעות.
 2. לפיכך כיום, שבוע העבודה הינו בן 43 שעות שבועיות ו- 186 שעות חודשיות.
 3. ככל חל איסור על העסקת עובד בשעות נוספות אלא אם הותרה במפורש בחוק או על ידי שר העבודה והרווחה.
 4. שעות נוספות נבדקות קודם כל ברמה היומית ואח"כ ברמה השבועית אך לא ברמה החודשית.
 5. במקרה בו עובד עבד מעל 8 שעות ביום במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע או במקרה בו עובד עבד מעל 9 שעות ביום במקום עבודה שבו עובדים 5 ימי בשבוע – שעות העבודה (מעל 8 או 9 לפי העניין) נחשבות כשעות נוספות.
 6. בעבודת לילה (עבודה שבין השעות 22:00 ל- 06:00) שעות נוספות הינה כל שעה שמעבר לשעה ה-7.
 7. בגין השעתיים הראשונות הנוספות ישולם שכר בשיעור של 125% ואילו בשעה הנוספת השלישית ומעלה, ישולם שכר בשיעור 150%.
 8. מספר השעות השבועי שעבד עובד רלוונטי במקרה בו עובד בא לעבודה ביום הפנוי- אם באותו שבוע העובד טרם השלים 43 שעות שבועיות רגליות, אז השעות שיעבוד ביום הפנוי יחשבו כשעות בתעריף 100% עד שתושלם המכסה השבועית ל- 43 שעות. ומעבר לכך יהיה מדובר בשעות נוספות כלומר השעה ה- 44 ה- 45 וכן הלאה
 9. במקרה בו באותו שבוע העובד השלים כבר 43 שעות רגילות אז השעות שיעבוד ביום הפנוי כולן כשעות נוספות .
 10. במקרה של עבודה ביום בשבת לאחר שהעובד השלים את מכסת השעות השבועיות הרי שכל שעות העבודה ביום שבת יחושבו כשעות נוספות והחל מהשעה הראשונה בשבת העובד יהיה  זכאי לתוספת שעות נוספות בתוספת גמול עבודה ביום השבת המוגדר בחוק כיום המנוחה השבועי.
 11. על המעביד חלה חובה לנהל פנקס בדבר שעות העבודה, השעות הנוספות.  במידה והעובד הגיש תביעה לגמול  בגין עבודה בשעות נוספות והמעביד לא ניהל פנקס כאמור , תהא חובת ההוכחה על המעביד כי העובד לא עבד במשך שעות העבודה הנוספות להן הוא טוען.
 12. יצוין כי בהתאם לסעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנועה,  השעות בהן עמד עובד לרשות העבודה, נחשבות כשעות עבודה לכל דבר ועניין גם אם המעביד לא סיפק לעובד עבודה בכל שעות אלו, אלא רק לפי צרכי המעביד.
 13. שעות נוספות גלובאליות: סעיף 5 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע איסור לכלול בשכר תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית, אלא אם שר העבודה אישר הסכם קיבוצי הקובע זאת, החל על הצדדים. כלומר, לא ניתן לקבוע גמול שעות נוספות כחלק מהשכר הגלובאלי. כאשר מעסיק מעוניין להעסיק עובד בשעות נוספות ולשלם עליו תוספת גלובאלית על שעות אלו, עליו לייחד את הרכיב באופן נפרד בתלוש המשכורת ובחוזה ההעסקה, שאם לא יעשה כן- העובד יוכל לתבוע את כל השעות הנוספות בהם עבד, שכן שכר כולל הכולל גם תשלום בעד שעות נוספות אינו תופס.
 14. יודגש כי יש לקבוע את הסכום שישולם לעובד בגין שעות נוספות באופן ששיעורו יהא לפחות מה שהיה משתלם לעובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה אילו קיבל גמול שעות נוספות לפי חוק זה.