התפטרתי, האם אני זכאי לפיצוי פיטורין?

התפטרתי, האם אני זכאי לפיצוי פיטורין?

מאת: עו"ד יעל פרי

ככל עובד יהא זכאי לפיצויי פיטורין כשיפוטר ולא כשיתפטר.

יחד עם זאת, נקבע בחוק, שורה של מקרים בהם, במידה ועובד מתפטר מיוזמתו הוא עדיין זכאי לפיצויי פיטורין.

יש הרבה היגיון מאחורי קביעה זו, אחרת , מעבידים היו פועלים לגרום לכך כי עובדים יתפטרו מיוזמתם, כל זאת על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין. לפיכך קבע המחוקק שורה של מקרים אשר בהתמלא שאר התנאים הקבועים בחוק, יהא זכאי העובד להתפטר, בין מפוטר, כלומר, להתפטר ולזכאות בפיצויי פיטורין.

להלן דוגמאות למקרים בהם יראו התפטרות כפיטורין:

1.התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי: בהתאם לסעיף 6 לחוק פיצוי פיטרין, במקרים מסוימים, עובד שהתפטר עקב מצב בריאותו הלקוי או עקב מצב בריאותו הלקוי של בן משפחה יהא זכאי לפיצויי פיטרין.

2.התפטרות עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות

3.אי חידוש חוזה עבודה: במידה ועובד מועסק בהתאם לחוזה עבודה לתקופה קצובה והמעביד לא חידש את חוזה העבודה יראו בכך פיטורין .

4.פטירת העובד– מזכה את יורשיו בפיצויי פיטורין.

5.התפטרות בגין פרישה : עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה, יראו בהתפטרותו כפיטורין.

  1. במקרה בו המעסיק נפטר או פשט רגל או החברה פורקה או נמחקה
  2. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים-במקרים בהם התפטרות בעקבות העתקת מקום מגורים עונה על התנאים הקבועים בחוק ובתקנות פיצויי פיטוריון, יהא זכאי העובד לפיצויי פיטורין.
  3. התפטרות הורה על מנת לגדל את ילדו-במקרים מסוימים הורה (אישה או גבר) המתפטר תוך 9 חודשים לאחר הלידה , לצורך טיפול בילד, יראו בהתפטרותו כפיטורין לצורך תשלום פיצויי פיטורין.

9.התפטרות לצורך גיוס לצה"ל/ שירות לאומי/ משטרה

10.התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.-  בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצוי פיטורין, עובד שהתפטר כתוצאה מהרעה מוחשית בתנאי העסקה יראו בהתפטרותו כפיטורין לצורך פיצויי פיטורין. שינוי בתנאי העסקה, באופן חד צדדי יראו בו כהרעה מוחשית במידה ולא ניתן לדרוש מהעבודה כי ימשיך בעבודתו בנסיבות העניין.

 

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.