כללים לרכישה או מכירה של משק חקלאי/ עורכת הדין יעל פרי

כללים לרכישה או מכירה של משק חקלאי/ עורכת הדין יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

 1. מצאתם משק? סכמו על המחיר ותנאי התשלום ומועד קבלת המשק.
 2. פנו לעורך דין הבקיא בתחום דיני המקרקעין והאגודות השיתופיות. – ישנה נטייה לאנשים המשקיעים את מיטב כספם ולעיתים את כל חסכונותיהם לשכור שירותיו של עורך דין – בהתאם להצעת שכר הטרחה הנמוכה ביותר שקיבלו.- זוהי טעות נפוצה שתוצאותיה עלולות להיות בעלות השלכות קשות.

בניגוד לרכישת ו/או מכירת דירה, הרי שזכות הבעלות ברוב המשקים בארץ הינם של מנהל מקרקעי ישראל. הזכויות שמוענקות על ידי מנהל מקרקעי ישראל הינם זכויות בר רשות. זכות זו הינה למעשה הרשאה מטעם מנהל מקרקעי ישראל לעשות שימוש במשק. מנהל מקרקעי ישראל לפיכך על מוכר ו/או רוכש של משק לשים לב לבדיקות הייחודיות שיש לערוך בנוגע למשק בעת רכישתו ו/או מכירתו.

נוכח האמור לעיל הרי שחשוב להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום האגודות השיתופיות בפרט ולא במקרקעין באופן כללי עת חלים חוקים שונים וייחודים למשקים .

 1. ישנם בדיקות מקדמיות שיש לבצע בנוגע למשק, טרם חתימה על חוזה רכישת משק. עו"ד הבקיא בתחום המקרקעין והאגודות השיתופיות ובעל ניסיון בעריכת חוזי רכישה של משקים יבצע בדיקות אלה עבורכם כדלקמן:
 2. בדיקת מצב הזכויות בנכס- יש לבדוק מול מנהל מקרקעי ישראל  ומול האגודה כי הזכויות במשק רשומים על שם המוכר וכי המשק נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או כל זכות של צד ג  .
 3. בדיקה האם הבניה הושלמה, האם קיימים על הנכס עיקולים/ שעבודים/ צווי הריסה/ הפקעות קיימות או צפויות / חריגות בניה – יש לערוך את הבדיקה הן מול הועדה המקומית לתכנון ובניה והן מול רשם המשכונות .
 4. יש לבחון כי אין חובות למועצה האזורית  , כי אין חובות למשקם ו/או לאגודה ו/או לרשויות המס השונות .
 5. יש לוודא כי הקונה עומד בתנאי האגודה להתקבל כחבר באגודה.
 6. בדיקה האם צפויים שינויים בסביבת הנכס– הדבר יכול להשפיע על ערך הנכס.
 7. יש לבדוק את החובות ו/או הפטורים להם אתם זכאים מול רשויות המס. על הקונים לשלם מס רכישה קיומה של דירה נוספת בבעלות הקונים תשפיע על מדרגות המס שיידרש הקונה לשלם עת הוא רוכש נכס.

על המוכר לשלם למנהל מקרקעי ישראל דמי הסכמה בגין מכירת המשק (בשיעור של 1/3 מעליית ערכו של המשק) וכן מס שבח.

 1. יש לבדוק מול הבנק את אפשרות נטילת משכנתא על הנכס- יש להצטייד באישור בכתב מהבנק על הסכמתו להעניק את המשכנתא המבוקשת ולעגן בחוזה את התחייבות המוכר לשתף פעולה לצורך נטילת המשכנתא על ידי הקונה.
 2. יש לרשום משכון על ביצוע העסקה ו/או להבטיח את כספי הקונה עד להעברת הזכויות בנכס על שם הקונה. יש לדווחעל העסקה לרשויות המס בהתאם למועדים הקבועים בדין  וכן למנהל מקרקעי ישראל , לאגודה ולסוכנות היהודית (לפי העניין) ולהשלים את העברת הזכויות בנכס באופן מלא לאחר קבלת כל האישורים הרלוונטים.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהכותב כל אחריות.