בהיריון? דעי את זכויותיך

בהיריון? דעי את זכויותיך

מאת: עורכת דין יעל פרי

למרבה הצער, נשים רבות לא יודעות את זכויותיהן עת הן בהיריון ולכן הן נוטות לא לממש זכויות רבות העומדות לזכותן על פי חוק.

במאמר זה נעלה סקירה לגבי עיקרי הזכויות של עובדת בהיריון.
1.       חל איסור לפטר עובדת בהיריון- סעיף 9 לחוק עבודת נשים.
1.1.    בהתאם לחוק, חל על מעביד איסור לפטר אישה בהיריון, אם הפיטורין הם בקשר להיריון (פיטורין לרבות אי חידוש חוזה עבודה, גם אם החוזה הינו לתקופה קצובה מראש)
1.2.    ההוראה הנ"ל חלה על כל עובדת, בין אם היא עובדת זמנית או קבועה .
1.3.    במידה והעובדת בעלת ותק של 6 חודשים לפחות, חלה על המעביד חובה לקבל היתר משר התעשייה , המסחר והתעסוקה לפיטורי העובדת.
1.4.    היה והמעביד מעוניין לפטר עובדת בהיריון, בעלת ותק פחות משישה חודשים מסיבה הקשורה בהיריון, הרי שמדובר באפליה אסורה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.
1.5.    במידה והמעביד הינו קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך 6 חודשים לפחות יראו גם בהפסקה זמנית של העסקתה כפיטורין.
 
2.       חל איסור לפגוע בתנאי העסקתה של עובדת בהיריון:
2.1.    חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת שחל עליה הגבלה על פיטורין כאמור לעיל.
2.2.    במידה והמעביד מעוניין לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהיריון כאמור עליו לקבל אישור משר התעשיה, המסחר והתעסוקה.
2.3.    על אף האמור לעיל אם השינוי בהיקף המשרה נובע מבקשתה של העובדת בשל מצבה הרפואי לפי אישור בכתב מרופא האיסור הנ"ל לא חל.
2.4.    כך גם האיסור לא יחול אם הפגיעה בהכנסה היא מכוח דין או הסכם קיבוצי או אם הפגיעה היא ברכיב המשולם לעובדת בהתאם לתפוקת עבודתה ובלבד שהפגיעה בתפוקה לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד.
2.5.    היה והמעביד מעוניין לפגוע בהיקף משרה ו/או בהכנסה של עובדת בהיריון, בעלת ותק פחות משישה חודשים מסיבה הקשורה בהיריון, הרי מדובר באפליה אסורה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.
3.        חל איסור להעסיק עובדת בהיריון בשעות נוספות ו/או המנוחה שבועית
3.1.    מעביד לא יעסיק עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית וזאת אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.
3.2.    על אף האמור לעיל, מעביד רשאי להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור.
4.       זכותה של עובדת בהיריון להעדר מהעבודה במקרים הבאים:
שמירת היריון:
4.1.    אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר, יראו בהיעדרות כהעדרות מפאת מחלה. (לא יחול במידה והעובדת זכאית לגמלת היריון לפי סעיף 59 לחוק  הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 בעבור תקופה זו, או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה)
4.2.    אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה. במקרה כזה, מעביד לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה, יראו את העדרות כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות לפי פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.
בדיקות:
4.3.    עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חדשי 
ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות כדלקמן:
4.3.1.לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במשך חדשי הריונה;
4.3.2.לגבי אישה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך חדשי הריונה.
טיפולי פוריות:
4.4.    עובדת שעוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש; דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהמשיב כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד